Archive – Torah Portions 5783/2023

Torah Homework

Deuteronomy 11.26-16.17

B’rit Hadashah

2Cor 6.17

August 5, 2023

Torah Homework

Deuteronomy 7.12-11.25

B’rit Hadashah

James 5.7-11

July 29, 2023

Torah Homework

Deuteronomy 3.23-7.11

B’rit Hadashah

1 Timothy 2.4-6

July 15, 2023

Torah Homework

Deuteronomy 1.1-3.22

B’rit Hadashah

John 15.1-11

July 8, 2023

Torah Homework

Numbers 30.2(1)-36.13

B’rit Hadashah

Matthew 5.33-37

July 1, 2023

Torah Homework

Numbers 25.10-30.1

B’rit Hadashah

Romans 12.1

June 24, 2023

Torah Homework

Numbers 19.1-25.9

B’rit Hadashah

Revelation 2.14, 15

June 17, 2023

Torah Homework

Numbers 16.1-18.32

B’rit Hadashah

Jude 1-21

June 10, 2023

Torah Homework

Numbers 13.1-15.41

Hebrews 3.7-19

(Uploaded after Shabbat)

(Uploaded after Shabbat)

June 3, 2023

Torah Homework

Numbers 8.1-12.16

Hebrews 3.1-6

May 27, 2023

Torah Homework

Numbers 4.21-7.89

Acts 21.17-32

May 20, 2023

Torah Homework

Numbers 1.1-4.20

1 Corinthians 12.12-31

May 13, 2023

Torah Homework

Leviticus 25.1-27.34

John 14.15-21

Torah Homework

Leviticus 21.1-24.23

1 Corinthians 10.20-23

April 29, 2023

Torah Homework

Leviticus 16.1-20.27

Hebrews 7.23-10.25

April 22, 2023

Torah Homework

Leviticus 12.1-15.33

Matthew 11.2-6

April 15, 2023

Torah Homework

Leviticus 9.1-11.47

Galatians 2.11-16

April 1, 2023

Torah Homework

Leviticus 1.1-5.26(6.7)

Hebrews 10.1-14

March 25, 2023

Torah Homework

Exodus 38.21-40.38

Revelation 2.10; 3.4-5; 11

March 18, 2023

Torah Homework

Exodus 35.1-38.20

Hebrews 9.1-14

March 11, 2023

Torah Homework

Exodus 30.11-34.35

March 4, 2023

Torah Homework

Exodus 27.20-30.10

February 25, 2023

Torah Homework

Exodus 25-27.19